Zaproszenie na pierwszą Sesję Rady Gminy Puławy VII Kadencji

Puławy, dnia 25 listopada 2014 r.

PI.0002.1.2014 

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ PIERWSZĄ SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY PUŁAWY.

Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Puławy odbędzie się
1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00
w świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Gołębiu, ul. Puławska 8.

Proponowany porządek sesji:

1. OTWARCIE OBRAD.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Puławach.
3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Puławy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Puławy.
6. Wręczenie Wójtowi Gminy Puławy zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Puławach.
7. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY.
8. Wystąpienie Wójta Gminy Puławy.
9. Zamknięcie obrad.

Teresa Woszczek /-/
Sekretarz Gminy