Herb Gminy Puławy

Zarządzenie Nr 484/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 484/2021

Wójta Gminy Puławy

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 11 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 w późn. zm.) w związku z §5 uchwały Rady Gminy Puławy Nr XII/57/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r., Nr 181, poz. 3205) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Puławy, w drodze przetargu nieograniczonego.
  2. Nieruchomość opisana jest szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem (wykaz nieruchomości), o którym mowa w § 1 należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Puławy oraz w miejscowości Góra Puławska.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania i  zagospodarowania przestrzennego

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wójt Gminy Puławy

/-/

mgr Kamil Lewandowski

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 484/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Lp.

Nr działki Pow.

w m2

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Forma

sprzedaży nieruchomości

Cena

nieruchomości

1. 1167/5 83 Góra Puławska Działka o regularnym prostokątnym  kształcie. Nieruchomość częściowo zabudowana, zagospodarowana, dogrodzona do nieruchomości sąsiedniej.

Nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej.

Nieuzbrojona. Media dostępne przy głównych ciągach.

LU1P/00062075/3 MNj – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  przetarg

ustny

5 500,00 zł

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Puławy oraz w miejscowości Góra Puławska na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

             

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 w późn. zm.) mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, tel. 081 889 05 28

 

 

 

Wójt Gminy Puławy

/-/

mgr Kamil Lewandowski