containers 377030 1920

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy Uchwały XVII/131/2020 Rady Gminy Puławy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 5 listopada 2020 r. poz. 5306)

zawiadamiamy, że ulega zmianie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuje się, że na mocy Uchwały XVII/131/2020 Rady Gminy Puławy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

• 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Jednocześnie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie częściowe w opłacie w wysokości 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie nowej deklaracji do 10 – go dnia miesiąca.

• 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej.

• Jeśli właściciel nieruchomości zamieszkujący nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawkę opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 56,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w Gminie Puławy.

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie nowej deklaracji dotyczy osób, które chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty.

Przypominamy, że:
– termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
– w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłat (np. za rok z góry) należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 grudnia 2020 r.,
– skorzystanie z częściowego zwolnienia z opłat z tytułu posiadania kompostownika oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez ZUK oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
– właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty, np. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości lub zamieszkanie w nowo wybudowanym budynku.

Wzór deklaracji o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi