Deklaracja dostępności Oficjalnego Portalu Gminy Puławy

Gmina Puławy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego Portalu Gminy Puławy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych znajduje się od ulicy Dęblińskiej. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Budynek jest czterokodygnacyjny, posiada podjazd dla wózków. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Władze Gminy Puławy podejmują wszelkie działania aby zapewnić załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Puławy przy ulicy Dęblińskiej 4. W celu ułatwienia poruszania się na wózku inwalidzkim służy podjazd z barierkami oraz drzwi wejściowe przez, które może przejechać wózek inwalidzki. Na parterze budynku znajduje się Referat Podatkowy oraz Kancelaria. W Kancelarii można złożyć podanie a także zgłosić potrzebę kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach lub Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Pracownicy, jeśli jest konieczność schodzą do kancelarii w celu przeprowadzenie indywidualnej rozmowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Paweł Nocek – samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury, sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • E-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl
 • Telefon: 81 889 05 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Puławy
 • Adres: ul. Dęblińska 4
  24-100 Puławy
 • E-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl
 • Telefon: 81 889 05 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego