Przebudowa dróg gminnych w Klikawie (ul. Cicha), Janowie i Zarzeczu

  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY – W MIEJSCOWOŚCIACH KLIKAWA (UL. CICHA), JANÓW I ZARZECZE I. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Cichej w miejscowości Klikawa od km 0 + 000,00 do km 0 + 030,80 (dz. nr ewid. 33) i od km 0 + 000,00 do km 0 + 300,00 (dz. nr ewid.123) […]

Przebudowa dróg gminnych w Bronowicach

  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE  I. Przebudowa drogi gminnej Nr 107498L w miejscowości Bronowice od km 0 + 000,00 do km 0 + 616,10. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 616,10 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m Zakres robót obejmował m.in.: roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, roboty ziemne, […]

Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej

  WYKONANIE PODŁÓG W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOROWEJ Zakres wykonanych robót: rozbiórka podłóg drewnianych z oblistwowaniem, rozbiórka legarów, wykonanie wylewki betonowej, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie wykładziny homogenicznej PCV z wywinięciem na ściany. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2018 r. Wartość robót budowlanych: 30 628,05 zł Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa „HURT – POL” Małgorzata Kluź, […]

Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w Dobrosławowie

  BUDOWA WYDZIELONEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW – DZ. NR EWID. 195 Zakres wykonanych robót:  stawianie i montaż 13 słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach, kopanie rowów i układanie kabli, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2018 r. Wartość robót budowlanych: 52 888,60 zł Wykonawca: „AMPER-POL” Zakład Usług […]

Odprowadzenie wód opadowych z terenu przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej – etap I

WYKONANIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA – ETAP I Zakres wykonanych robót: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, roboty ziemne, kanał z rur PVC Ø 160 mm, drenaż rurowy DN300 mm, kanał drenażowy 760×870 mm, odwodnienie liniowe bez prefabrykowanej opaski betonowej wraz z […]

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Gołąb

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT W nowej części szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia: – Na parterze: szkolną bibliotekę z czytelnią, sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, pokój nauczycielski, sanitariaty, portiernię, kotłownię, szatnie, scenę z zapleczem, salę gimnastyczną o wym. 32×17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, […]

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT W nowej części Szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia: – W piwnicy: 2 szatnie dla uczniów, – Na parterze: 2 sale dla dzieci 6-letnich z osobnymi zapleczami sanitarnymi, 1 salę komputerową, 5 sal dydaktycznych, 2 świetlice, salę gimnastyczną o wym. 32×17 m […]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaroszynie

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 653,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wykonanie warstwy odsączającej z piasku uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łęce

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 403,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym c) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową d) wykonanie […]

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Zakres robót budowlanych obejmował dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie dwóch klatek ewakuacyjnych oddymianych oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. W ramach robót budowlanych wykonano m.in.: montaż drzwi zwykłych i przeciwpożarowych montaż okien z kwaterami oddymiającymi montaż hydrantów wewnętrznych wraz z obudowami wymianę balustrad na schodach […]

Zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci w Gołębiu w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PLACU REKREACYJNEGO DLA DOROSŁYCH I DZIECI NA DZIAŁCE NR EWID. 1795 W GOŁĘBIU w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r. Zakres robót budowlanych m.in. obejmował: – dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń: biegacz, wahadło, wyciskanie siedząc, drabinka, stepper, wioślarz, pajacyk, twister, motyl, orbitrek, ridder, wyciąg górny, – dostawę i montaż urządzeń zabawowych: […]

Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Dobrosławowie

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ NR 107507L W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW (GMINA PUŁAWY) ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej b) ścinanie drzew i karczowanie pni oraz krzaków c) rozebranie ścianek czołowych przepustu d) roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni drogowej e) roboty naprawcze przepustu f) czyszczenie rowów i umocnienie skarp g) […]