Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

Adres: ul. Ogrodowa 18, Góra Puławska, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 880 50 80
www: www.tpgorapulawska.pl
KRS: 0000307304
Prezes: Teresa Dymowska

Zakres działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej istnieje od czerwca 2008 roku. Jego główne cele statutowe zakładają aktywowanie i integrowanie środowiska lokalnego, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Góry Puławskiej i okolic, wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego oraz promocję regionu.
Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, seminariów propagujących dobra kultury i tradycji, zbieranie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, krajoznawczym, działalność kulturalną dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.
Członkami Towarzystwa są mieszkańcy Góry Puławskiej i okolic, wywodzący się z różnych środowisk społecznych.
Główną imprezą organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy miejscowych szkół, parafii i biblioteki gminnej są Dni Kultury Chrześcijańskiej, których tradycja sięga 2001 roku.


Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

Adres: ul. Folwarki 1, Gołąb, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 881 32 22 – wtorki
KRS: 0000040745
Prezes: Teresa Woszczek

Zakres działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń we wrześniu 2001 roku. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję regionu. Organizuje imprezy kulturalne, spotkania i seminaria propagujące lokalną kulturę i tradycję.


 Klub Sportowy „Góra Puławska”

Adres: ul. Długa 26, Góra Puławska, 24-100 Puławy
www: www.gorapulawska.futbolowo.pl
Prezes: Antoni Pawłowicz

Zakres działalności:
Klub Sportowy „Góra Puławska” swoją działalność opiera przede wszystkim na pracy społecznej członków i działaczy klubu. Statutowym celem klubu jest:
– planowanie i organizowanie w czasie wolnym życia sportowego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Góry Puławskiej i Gminy Puławy;
– angażowanie mieszkańców Góry Puławskiej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych;
– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej;
– organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży;
– organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
– organizowanie wszelkich imprez sportowo – kulturalnych.
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi oraz z Radą Osiedla Góra Puławska i Radą Sołecką Góry Puławskiej.


 Klub Sportowy „Hetman” Gołąb

Adres: ul. Folwarki 1, Gołąb, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 881 36 73
e-mail: hetman.golab77@o2.pl
Prezes: Ireneusz Teper

Zakres działalności:
Celem statutowym działalności Klubu Sportowego „Hetman” Gołąb jest:
– rozwój i popularyzacja sportu wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz osób dorosłych;
– rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu;
– organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
– dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej;
– czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków;
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
– ochrona i promocja zdrowia;
– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.


 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala

Adres: Kowala 43a, 24-100 Puławy
Adres korespondencyjny: Kowala 50A, 24-100 Puławy
KRS: 0000324527
Prezes: Sylwia Bernat

Zakres działalności:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala zarejestrowało swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2009 roku. Od tej pory realizuje swoje cele statutowe poprzez:
– organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zebrań itp.;
– współdziałanie z administracją samorządową i rządową;
– współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
– organizowanie imprez promocyjnych;
– pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą;
– promowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
– promocję walorów turystyczno – krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi, gminy, powiatu oraz wspieranie rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jego hasłem promocyjnym jest hasło „Moja Wieś Nasza Gmina”.


Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie (Drużyna nr 13 w Puławach)

Adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
Tel./faks +48 81 532 61 64
Prezes: Robert Wawruch

Zakres działalności:
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie jest specjalistycznym stowarzyszeniem. Terenem jego działania są powiaty: bialski podlaski, łukowski, radzyński, rycki, parczewski, puławski, lubartowski, łęczyński, opolski, lubelski, świdnicki, kraśnicki, janowski oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Lublin, a siedzibą władz jest miasto Lublin. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
Rejonowe WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
– organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej,
– współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego,
– udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach,
– programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach,
– ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,
– dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
– występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji,
– wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,
– wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych,
– organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej,
– nadawanie i weryfikacja stopni ratowniczych,
– nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
– egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz o
dznak potwierdzających umiejętność pływania,
– inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
– prowadzenie rejestracji badań technicznych własnych statków ratowniczych,
– krzewienie etyki ratowników i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
– prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
– świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
– prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

 


 

Fundacja BezMiar

Adres: ul. Poprzeczna 13, Góra Puławska, 24-100 Puławy
Tel. 668 724 699
KRS 0000462271
NIP 716 281 42 16
Regon 061561722
www.bezmiar.org
biuro@bezmiar.org
Prezes: Maryla Miłek

MISJA

B udujemy relacje

E manujemy energią

Z achęcamy do współpracy

M otywujemy do działania

I nspirujemy do rozwoju

A ktywizujemy mniej i bardziej aktywnych

R ozwijamy postawy przedsiębiorcze

Twojej organizacji nie ma w wykazie? Napisz na adres: ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl lub zadzwoń: 512 320 813