logo

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Puławy

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Puławy został wprowadzony w drodze Zarządzenia Nr 317/2013 Wójta Gminy Puławy z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ustawnowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Puławy.

 

Regulamin

Przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Puławy

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem Wójta Gminy Puławy.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 3. Patronacie, należy przez to rozumieć Honorowy Patronat Wójta Gminy Puławy;
 4. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Puławy;
 5. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Puławy;
 6. Imprezie, należy przez to rozumieć wydarzenie, dla którego organizator ubiega się              o objęcie Patronatem.

§ 2.

 1. Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym rangę i szczególny charakter imprezy.
 2. Patronatem mogą być objęte imprezy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 3. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia organizacyjnego i finansowego.

§ 3.

 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Wójta, na pisemny wniosek organizatora imprezy.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o patronat należy występować każdorazowo.
 3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.
 4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną datą organizacji imprezy. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony. 
 5. Wniosek należy przesłać na adres Urząd Gminy Puławy, Referat Promocji, Informacji                     i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. 205).
 6. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Wójt przyznaje patronat bądź odmawia jego przyznania, o czym organizator informowany jest na piśmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanej imprezy. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 7. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu (www.gminapulawy.pl).

§ 4.

 1. Organizator imprezy, której przyznany został Patronat, zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym Patronacie.
 2. Organizator imprezy objętej Patronatem zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz przekazach medialnych dotyczących imprezy. Informacja o przyznanym Patronacie powinna być opatrzona właściwym znakiem graficznym, dostępnym do pobrania ze strony internetowej Urzędu.
 3. Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator zobowiązany jest do informowania o przyznanym Patronacie.

§ 5.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może, bez podania przyczyny odebrać przyznany uprzednio Patronat. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania posługiwania się Patronatem.
 3. Zasady dotyczące przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Puławy stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Wójta w Komitetach Honorowych.

 

Istnieje możliwość wypożyczenia roll-upu informującego o objęciu wydarzenia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Puławy. Należy w tej sprawie kontaktować się z Referatem Promocji Urzędu Gminy Puławy, tel. 512 320 945.