Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Dobrosławowie

inwestycje gminne baner

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ NR 107507L W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW (GMINA PUŁAWY)

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
b) ścinanie drzew i karczowanie pni oraz krzaków
c) rozebranie ścianek czołowych przepustu
d) roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni drogowej
e) roboty naprawcze przepustu
f) czyszczenie rowów i umocnienie skarp
g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych
h) wykonanie ścieków z elementów betonowych
i) naprawa i wzmocnienie poboczy
j) dostawa i montaż barier drogowych
k) obsianie skarp
l) zapewnienie czasowej organizacji ruchu zgodnie z przekazanym projektem

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2017 r.
Wartość robót budowlanych: 100 000,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6A, 26-600 Radom
Nadzór inwestorski: Piotr Pacocha