Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w miejscowości Góra Puławska

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj
ąca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w miejscowości Góra Puławska”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Stworzenie mieszkańcom wsi warunków do rekreacji poprzez budowę boiska sportowego wraz z bieżnią.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

  • budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną – „sztuczna trawa” o wymiarach 27m x 49m, obramowanego obrzeżem betonowym wraz z bramkami aluminiowymi
  • budowa bieżni obwodowej (o nawierzchni poliuretanowej) długości 151,2m i szerokości 2,5m wokół boiska do piłki nożnej
  • montaż piłkochwytu za bramką o wysokości 5m i długości 48m
  • budowa trybuny betonowej wraz z siedziskami z tworzywa sztucznego w ilości 30 szt.
  • utwardzenie płytami ażurowymi betonowymi terenu pomiędzy trybunami a bieżnią oraz umocnienie płytami ażurowymi istniejących skarp przy boisku

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2011
Wartość prac wraz z obsługą geodezyjną i nadzorem inwestorskim: 326 499,86 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 212 357 zł

Wykonawca robót: „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 9, 41 – 908 Bytom
Projekt budowlany i nadzór inwestorski – mgr inż. Marcin Gajewski