157c6c6cd616f458d56a6caf427711f8 XL

Budowa drogi gminnej – ul. Leśna w miejscowości Góra Puławska

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107947L – UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA OD KM 0+000,00 DO KM 421,50

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 421,5 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
b) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
c) roboty ziemne
d) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
e) warstwy odsączające z piasku o gr.15 cm
f) podbudowy betonowe o gr. 15 cm
g) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu
h) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
i) nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca)
j) warstwa ścieralna wykonana z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
k) krawężniki betonowe wystające z wykonaniem ław na podsypce cementowo – piaskowej
l) odwodnienie – przykanalik śr. 200
m) studzienka ściekowa śr. 500 z kratą ściekową
n) oznakowanie pionowe drogi
o) ręczne plantowanie i profilowanie poboczy ziemnych

Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 279 534,40 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26 – 700 Zwoleń