Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska

Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska

Kwota dofinansowania: 3 308 142,55 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 747 697,06 zł

Podstawowe parametry techniczne drogi:
– długość przebudowywanego odcinka drogi: 1 080 m;
– szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m.

Zakres robót m.in. obejmuje:

 1. a) Roboty przygotowawcze;
  b) Roboty rozbiórkowe;
  c) Roboty ziemne;
  d) Regulacja wysokościowa studzienek;
  e) Wykonanie odwodnienia drogi – budowa kanalizacji deszczowej;
  f) Zabezpieczenie istniejących linii kablowych nn 0,40 kV
  g) Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV;
  h) Budowa oświetlenia drogowego wraz z oświetleniem przejść dla pieszych;
  i) Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej, w tym:
      – Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem – gr. 30 cm;
      – Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – gr. 20 cm;
          – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 5 cm;
          – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm;
  j) Wykonanie drogi dla pieszych;
  k) Wykonanie zjazdów do posesji;
  l) Wykonanie poboczy z kruszywa;
  m) Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  n) Plantowanie i humusowanie gruntu.