3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3 XL

Budowa drogi gminnej – ul. Wiśniowa w miejscowości Gołąb wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107480L – UL. WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 845

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 655,0 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,5 m – 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
b) roboty ziemne
c) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d) warstwy odsączające o gr.10 cm
e) podbudowy z kruszyw łamanych
f) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
g) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)
h) nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna)
i) utwardzenie poboczy
j) ułożenie rur osłonowych
k) regulacja pionowa studzienek
l) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 283 457,78 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24–173 Markuszów