d382bd8ae87d9139df6458192532657c XL

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszyn

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN – DZIAŁKA NR EWID. 176

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 544,0 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  2. roboty ziemne
  3. profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  4. warstwy odsączające o gr. 10 cm
  5. podbudowy z kruszyw łamanych
  6. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
  7. nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca)
  8. warstwa ścieralna wykonana z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm
  9. przełożenie kabla teletechnicznego
  10. oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: październik – listopad 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 198 085,90 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Dróg i Mostów, Bartłomiej Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów