ec9e5d4418cddeb916f54861fa51abb5 XL

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łęka

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA NA ODCINKU OD KM 0 + 585,00
DO KM 1 + 399,83

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 815 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe – wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza,
b) mechaniczne usunięcie warstwy humusu,
c) wykonanie koryta,
d) montaż rur osłonowych,
e) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
g) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
h) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,
i) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,
j) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,
k) wykonanie poboczy ziemnych,
l) oznakowanie pionowe drogi.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 307 818,57 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń