Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Puławy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Stworzenie mieszkańcom warunków do aktywności, zabawy poprzez zwiększenie ilości miejsc do integracji społecznej mieszkańców.

ZAKRES PROJEKTU

Budowa pięciu placów zabaw na terenie gminy Puławy w miejscowościach Łęka, Tomaszów, Wólka Gołębska, Smogorzów i Polesie wraz z wyposażeniem w urządzenia do zabaw. Nawierzchnia placów sypka (piasek), ogrodzenie bezpieczne panelowe. Place zostaną wyposażone w elementy dodatkowe, takie jak: ławka z oparciem, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.

Planowany termin wykonania: kwiecień – lipiec 2014 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 215 516,55 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 126 489

Wykonawca robót: „AF-TERM” Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 65, 20-701 Lublin
Nadzór inwestorski: Stanisław Krzowski, ul. Żyrzyńska 8/10, 24-100 Puławy