budynek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Kierownik jednostki: Tomasz WłodekAdres: ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Tel. +48 (81) 889-05-06
Faks +48 (81) 888-82-45
Email: gops.pulawy@op.pl
Www: www.gops.pulawy.pl
NIP: 7161834553
REGON: 004203059

 

 


Godziny pracy:

  • poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Godziny pracy asystenta rodziny

  • poniedziałek: 7:30 – 14:30
  • środa: 7:30 – 14:30
  • piątek: 7:30 – 13:30

Pracownicy GOPS:

Kierownik: Wiesława Pyda
tel. +48 (81) 889-05-06
faks +48 (81) 888-82-45
email: pyda.gops@op.pl, gops.pulawy@op.pl

Główna księgowa: Elżbieta Węglarz
tel. +48 (81) 889-05-19
email: weglarz.gops@op.pl

Aspirant pracy socjalnej: Monika Adamowska
tel. +48 (81) 889-05-19
email: adamowska.gops@op.pl, gops.pulawy@op.pl

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych: Anna Madejska
tel. +48 (81) 889-05-36
email: madejska.gops@op.pl

Asystent rodziny: Karolina Cieślik
tel. +48 (81) 889-05-07
email: cieslik.gops@op.pl

Pracownicy socjalni:

Starszy specjalista pracy socjalnej: Hanna Kotowicz
tel. +48 (81) 889-05-08
email: kotowicz.gops@op.pl

Specjalista pracy socjalnej: Anetta Barankiewicz
tel. +48 (81) 889-05-08
email: barankiewicz.gops@op.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej: Joanna Wójcik
tel. +48 (81) 889-05-07
email: wojcik.gops@op.pl

Pracownik socjalny: Maryla Nawrocka-Błagowieszczeńska
tel. +48 (81) 889-05-08
email: nawrocka.gops@op.pl

Pracownik socjalny: Agnieszka Figiel
tel. +48 (81) 889-05-07
email: figiel.gops@op.pl

Pracownik socjalny: Izabela Dziubak
tel. +48 (81) 889-05-07
email: dziubak.gops@op.pl


Zadania GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach został utworzony zgodnie z Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Puławach Nr XI/46/90 z dnia 28 lutego 1990 roku.

Celem działalności GOPS w Puławach jest:

1. Doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje zadania zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi w zakresie:

a) przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej, w tym przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej,

b) udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c) pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

d) objęcia wsparciem w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osób starszych i samotnych wymagających pomocy w czynnościach życia codziennego oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,

e) kierowania do placówek opiekuńczo-leczniczych,

f) kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

g) sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

h) szeroko rozumianej pracy socjalnej,

i) procedury Niebieska Karta,

j) objęcia wsparciem rodziny poprzez wprowadzenie asystenta rodziny,

k) przyznawania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

GOPS realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy
o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje
i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.