ddd4f5387b832a49ed7bb72724700158 XL

Gołąb I – Sołtys Zofia Bąkała

Gołąb

Dawniej nazwa miejscowości brzmiała Gołambie, Gołębie lub Głębie, a jej pochodzenie do dziś budzi spory. Prawdopodobnie pochodzi ona od nazwiska Gołębi lub Gołębiowskich – historycznych właścicieli tych terenów. Możliwe jednak, że wywodzi się od dzikich gołębi, które zamieszkiwały licznie na wysepkach wiślanych lub od tzw. głambi, czyli miejsc głębokich, występujących przy tutejszych brodach.

Rozwój osadnictwa na terenach współczesnego Gołębia datuje się na okres X-XVI w., zaś pierwsze pisane informacje o miejscowości pochodzą z 1326 r., kiedy w dokumentach dotyczących dziesięciny wspomina się Gołąb oraz dwóch plebanów – Piotra i Jana.

Gołąb był wsią królewską, która z biegiem lat przechodziła w ręce kolejnych dzierżawców – Jana Dantyszka, Stanisława Hozjusza, Jerzego Ossolińskiego, Aleksandra Lubomirskiego i innych. Z uwagi na swoje położenie w pobliżu przepraw przez Wisłę i Wieprz, na przełomie XII i XIII w. Gołąb był wyróżniającym się ośrodkiem osadniczym, jednak rozwój miejscowości zahamowały liczne najazdy Tatarów, Rusinów, Litwinów i Jaćwingów. W XIV w. nastąpiło ożywienie a Gołąb i okoliczne wsie królewskie szybko rozwijały się, zyskując nowych mieszkańców. W XV w. społeczno-gospodarcze znaczenie Gołębia wzrosło, na skutek zmiany koryta Wisły. Tędy bowiem odbywała się przeprawa przez Wisłę na ważnym szlaku handlowym z Mazowsza do Lublina i dalej na Ruś.

Miejscowość była świadkiem wielu doniosłych wydarzeń historycznych. W czasie wojny ze Szwecją, 18 lub jak podają inne źródła 19 lutego 1656 r. pod Gołębiem doszło do bitwy, w której oddziały Stefana Czarnieckiego zmierzyły się z przeważającą siłą wojsk szwedzkich pod dowództwem króla Karola X Gustawa Wittelsbacha. Według miejscowej legendy, Stefan Czarniecki dowodził walką z pagórka zwanego „Grzybkiem”, z którego rozciągał się widok na całe pole bitwy. „Grzybek” ponownie „posłużył” celom militarnym podczas II Wojny Światowej, kiedy Niemcy rozkopali wzgórze, wywożąc ziemię na wał wiślany.

16 października 1672 r. szlachta wierna królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, zawiązała konfederację gołębską, której marszałkiem został Stefan Stanisław Czarniecki, bratanek hetmana Stefana Czarnieckiego. Głównymi autorami uchwał konfederacji byli biskup poznański Stefan Wierzbowski i wojewoda sieradzki Feliks Kazimierz Potocki, zaś największymi przeciwnikami prymas Mikołaj Prażmowski i hetman wielki koronny Jan Sobieski.

28 maja 1831 r. podczas Powstania Listopadowego, dwa szwadrony Jazdy Sandomierskiej rozbiły pod Gołębiem dwa oddziały dragonów rosyjskich. Ponownym świadkiem wojny wieś została w 1920 r., kiedy z Gołębia wyruszyła kontrofensywa przeciwko wojskom bolszewickim. W czasie inspekcji wojsk stacjonujących we wsi, Naczelnik Józef Piłsudski odznaczył Krzyżem Virtuti Militari żołnierzy z 55. Pułku Piechoty.

Od pierwszych dni po wybuchu II Wojny Światowej, Gołąb stał się polem ofensywy niemieckiej. 2 września 1939 r. Niemcy zbombardowali miejscowe lotnisko a także pobliskie jezioro, błędnie uznając mieszkańców piorących w nim odzież i pościel za spadochroniarzy. W 1942 r. wojska okupacyjne zorganizowały w Gołębiu obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej, która była wykorzystywana do prac przy torach kolejowych i wale wiślanym. Rok później obóz został zlikwidowany a przebywający w nim Żydzi wymordowani. W czasie okupacji na terenach Gołębia działały oddziały partyzanckie Batalionów Chłopskich, które prowadziły z Niemcami aktywną walką o tory. Momentem kulminacyjnym był dzień 12 września 1943 r., kiedy to 130 żołnierzy  chłopskiego wojska wzięło udział wielkiej akcji odbicia i wysadzenia niemieckiego pociągu amunicyjnego. Pamiątką tego bohaterskiego czynu jest pomnik wzniesiony nieopodal dawnego Dworca Kolei Nadwiślańskiej.

Sołtys: Zofia Bąkała

Pani Zofia Bąkała została wybrana na sołtysa Sołectwa Gołąb I w 1994 roku i pełni tę funkcję nieprzerwanie od dwudziestu dwóch lat. Pod względem sprawowania tego stanowiska jest najstarszym sołtysem w Gminie Puławy. Cieszy się wielkim zaufaniem wśród mieszkańców trzynastu ulic Gołębia, które ma pod swoją pieczą.Posiada dyplom technika – ekonomisty. Przez wiele lat pracowała jako pracownik administracyjny w Kółku Rolniczym w Gołębiu, a następnie w SKR – Bronowice. Nabyła więc doskonałe umiejętności nie tylko administracyjno-biurowe, ale również sprawności organizatorskie i komunikacji międzyludzkiej. Obecnie przebywa na emeryturze.

Od urodzenia mieszka w Gołębiu. Doskonale zna mieszkańców, ich potrzeby i problemy. Jest dobrym łącznikiem między mieszkańcami a organami gminnymi.

Należy do dobrych współorganizatorów zebrań sołeckich i wiejskich, na których omawiane są bieżące sprawy sołectwa. Sumiennie uczestniczy w sesjach Rady Gminy. Wzorowo pobiera podatki i opłaty lokalne. Zawsze działa stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy oraz Wójta. Jako sołtys pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy czy powiatu były znane w sołectwie.

Jej potencjał, możliwości oraz spokój i opanowanie pozytywnie wpływają na aktywizowanie mieszkańców, służące poprawie wizerunku miejscowości oraz warunków życia ludzi. We właściwy sposób reprezentuje mieszkańców Gołębia. Jest osobą pomysłową, pełną inicjatywy i ofiarności. Chętnie współpracuje z OSP w Gołębiu, z placówkami oświatowymi naszej miejscowości oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, a także z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Pani Zofia włącza się bezpośrednio w organizację różnych uroczystości, imprez lub okolicznościowych świąt, takich jak: dożynki, Święto Strażaka, Święto Truskawki, Dni Papieskie, Europejskie Dni Dziedzictwa, rodzinne festyny lub pikniki. Osoba Pani Zosi jawi się wszystkim jako świetna i niezastąpiona artystka, czego dowodem są odgrywane przez nią pierwszoplanowe role w przedstawieniach teatralno-kabaretowych zespołu „Babeczki z Gołębia”. Znając dobrze wszystkich mieszkańców oraz ich potrzeby, Pani Zosia potrafi też dostrzec trudne położenie niektórych osób i gorliwie włącza się w pomoc charytatywną.

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grażyna Sułek

Rada Sołecka: Sławomir Jedliczko, Roman Góra, Janusz Kędziora, Renata Kołodziej, Ryszard Góra

Liczba mieszkańców: 2239 (łącznie z Sołectwem Gołąb II)