III Sesja Rady Gminy Puławy – 30 grudnia 2014 r.

Puławy, dnia 15 grudnia 2014 r.

PI.0002.3.2014

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); Z W O Ł U J Ę TRZECIĄ SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY PUŁAWY.

III Sesja Rady Gminy Puławy odbędzie się 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy ul. Dęblińska 4.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Puławy.
9. Interpelacje.
10. Zapytania mieszkańców.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Renata Molenda
(-) Przewodnicząca Rady Gminy Puławy