Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…) na 2018 r.

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm – dalej zwaną uodpp) Wójt Gminy Puławy przekazuje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 uodpp projekt Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 uodpp mogą wyrazić swoją opinię o projekcie Uchwały, zawierającą w szczególności:

  • propozycje zmian projektowanych zapisów uchwał,
  • wnioski w zakresie nowych rozwiązań prawnych, oraz
  • propozycje poprawek redakcyjnych, ułatwiające interpretację konsultowanych projektów uchwał.

Wnioski i propozycje wyrażone w opiniach mogą zostać uwzględnione, jeżeli nie naruszają obowiązującego porządku prawnego i sugerują rozwiązania możliwe do wykonania ze strony gminy, w szczególności pod względem finansowym.

Opinie należy wnosić na załączonym formularzu, w terminie 14 dni od dnia publikacji ninijeszego ogłoszenia. Formularz należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy Puławy (ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy) lub e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl.

Formularz opinii

Projekt uchwały