d857df8a9cfd7c86ccb2e9f710b5414b M

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzowie

inwestycje gminne baner

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZIAŁKI NR EWID. 84 i 39 W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 500,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  2. roboty ziemne
  3. mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni
  4. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
  5. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
  6. wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
  7. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
  8. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
  9. oczyszczenie rowu przydrożnego
  10. oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień – październik 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 132 258,43 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego: 20 000 zł

Wykonawca: „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów