f8caa88166540a4fca61e38d6e528875 M 1

Nabór osób chętnych do projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii

Przypominamy, że do 17 maja 2019 r.będą prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Puławy, do udziału w projekcie z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowanym ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w zakresie zakupu i montażu instalacji: fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pelet) oraz kotłów na biomasę (pelet) i pomp ciepła do celów c.w.u.

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Puławy najpóźniej do końca 2021 r.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Puławy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom / użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (tj. kosztów netto). Pozostałe koszty poniesie uczestnik projektu. Ewentualne niezbędne prace remontowe będące następstwem prac montażowych (malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku) nie stanowią elementu projektu, tym samym należą do właściciela budynku.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

I. Szczegółowa informacja o instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna służy do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Kompletny zestaw składa się z:

–  paneli fotowoltaicznych wraz z uchwytami do ich zamocowania na dachu,

–  inwertera,

–  ogranicznika przepięć,

–  okablowania.

Zapotrzebowanie na energię elektryczna zależy od zużycia energii elektrycznej w danym budynku.

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej Szacunkowa wartość OZE

[zł]

Szacunkowy wkład własny mieszkańca netto*

[zł]

2,2 kW 10 100,00 4 040,00
3,1 kW 14 200,00 5 680,00
5 kW 23 000,00 9 200,00

* Ostateczna wysokość wkładu własnego mieszkańca zostanie ustalona po zakończeniu procedury przetargowej przeprowadzonej przez Gminę Puławy na wybór Wykonawcy.

 

 

II. Szczegółowa informacja o kotłach na biomasę (pelet)

Instalacja kotła na biomasę (pelet) służy do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania i / lub instalacji ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii ze spalania biomasy – peletu.

Kompletny zestaw składa się z:

–  kotła,

–  pompy wody,

–  sterownika,

–  czujników temperatury.

Zapotrzebowanie na moc kotła zależy od powierzchni ogrzewanej oraz charakterystyki cieplej
(m.in. jakość ocieplenia) budynku.

Powierzchnia ogrzewana

[m2]

Moc kotła

[kW]

Szacunkowa wartość OZE

[zł]

Szacunkowy wkład własny mieszkańca netto*

[zł]

120 12 15 500,00 6 200,00
135 16 15 500,00 6 200,00
200 20 15 800,00 6 320,00
245 25 15 800,00 6 320,00
300 30 16 300,00 6 520,00

* Ostateczna wysokość wkładu własnego mieszkańca zostanie ustalona po zakończeniu procedury przetargowej przeprowadzonej przez Gminę Puławy na wybór Wykonawcy.

III. Szczegółowa informacja o instalacji kotła na biomasę i pompy ciepła

Instalacje będą służyły do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania z kotła na biomasę (pelet) i instalacji ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła typu powietrze-woda.

Kompletny zestaw składa się z:

–  instalacji pompy ciepła (pompa ciepła z podgrzewaczem do cwu i zasobnikiem),

–  instalacji kotła na biomasę (pelet),

–  połączeń hydraulicznych.

Zapotrzebowanie na energię cieplną do c.w.u. zależy od liczby mieszkańców FAKTYCZNIE korzystających z ciepłej wody w danym gospodarstwie domowym.

Rodzaj pompy Pojemność zasobnika

[L]

Szacunkowa wartość OZE

[zł]

Szacunkowy wkład własny mieszkańca netto*

[zł]

Typ powietrze – woda do CWU 200 9 530,00 3 812,00
Typ powietrze – woda do CWU 300 9 830,00 3 932,00

* Ostateczna wysokość wkładu własnego mieszkańca zostanie ustalona po zakończeniu procedury przetargowej przeprowadzonej przez Gminę Puławy na wybór Wykonawcy.

IV. Informacje dodatkowe

Szacunkowy koszt netto dla wszystkich instalacji oraz koszt udziału finansowego uczestnika projektu będzie wpisywany do umów zawieranych między Gminą Puławy a uczestnikami projektu. Na koszt instalacji składa się: kompletny zestaw, jego montaż i przygotowanie dokumentacji technicznej.

Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz dobrania odpowiedniej mocy i wielkości instalacji. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji. W przypadku negatywnej weryfikacji możliwości zamontowania w budynku wybranej przez mieszkańca instalacji, deklaracja działu w projekcie zostanie odrzucona.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej i aerotermalnej oraz 5 MW przy energii biomasy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu nie znalezienia się na liście rankingowej, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z li
sty głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie, ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

W celu realizacji projektu będą podpisywane z uczestnikami projektu umowy użyczenia nieruchomości na cele projektu oraz umowy dotyczące ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym.

Projekt będzie realizowany według następującego harmonogramu:

  1. Składanie deklaracji wraz z ankietami w terminie 06.05.2019 r. – 17.05.2019 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Puławy pok. nr 8.
  2. Weryfikacja techniczna możliwości montażu instalacji w budynku wskazanym w deklaracji w terminie maj – czerwiec 2019 r.
  3. Wpłata zaliczki w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) po pozytywnej weryfikacji technicznej w terminie czerwiec – lipiec 2019 r.
  4. Podpisywanie umów użyczenia nieruchomości w terminie czerwiec – lipiec 2019 r.
  5. Wnioskowanie przez Gminę Puławy o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w terminie sierpień – wrzesień 2019 r.
  6. Przewidywana realizacja projektu w latach 2020-2021.

Podane terminy są szacunkowe i uzależnione od postępów prac projektowych oraz ogłoszenia terminu naboru wniosków na dofinansowanie. Osoby pozytywnie zweryfikowane będą poinformowane o dokładnych terminach realizacji. W przypadku nie uzyskania dofinansowania kwota zaliczki zostanie zwrócona w całości, a uczestnik projektu nie będzie rościł praw do odsetek od wpłaconej kwoty.

Instalacje zamontowane na / w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej, w tym rolniczej – muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną, rolniczą pod warunkiem wykorzystywania instalacji wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

W przypadku pokrycia dachu eternitem, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu jest wykluczony.

W przypadku uczestnictwa w projekcie w zakresie zakupu i montażu kotła na biomasę (pelet) oraz kotła na biomasę (pelet) i pompy ciepła do celów c.w.u. warunkiem koniecznym jest posiadanie na etapie montażu aktualnej pozytywnej opinii kominiarskiej oraz trwałe wyłączenie z eksploatacji dotychczas posiadanego kotła (demontaż dotychczasowego kotła należy do obowiązków właściciela nieruchomości i odbywać się będzie we własnym zakresie i na jego własny koszt).

Projekt zakłada wymianę starego źródła ciepła na nowe, nie dotyczy sytuacji, w której właściciel budynku zamierza zamontować nowy kocioł bez wymiany dotychczasowego źródła ciepła (starego pieca).

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia). Nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Puławy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

W przypadku braku zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości podanych
w deklaracjach dotyczących udziału w projekcie (polegającym na zakupie i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii), a wskazanych w deklaracjach „śmieciowych” proszę o skorygowanie tych danych (zmianę deklaracji „śmieciowej”, ewentualnie korektę ankiet) w terminie do dnia 17.05.2019 r.

W przypadku braku dokonania korekty do ustalenia wielkości instalacji zostanie przyjęta liczba osób wykazanych w deklaracjach „śmieciowych”.

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Puławy.

Deklaracje i ankiety są do pobrania u sołtysów oraz na stronie internetowej Gminy Puławy.

Pobierz załącznik: 

Deklaracja

Ankieta Instalacja fotowoltaniczna

Ankieta Instalacja kotła na biomasę

Ankieta Instalacja kotła na biomasę i pompy ciepła

Klauzula informacyjna