Nieruchomości gminne

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Puławy posiada tytuł prawny do nieruchomości o łącznej powierzchni 414,4935 ha, w tym:

W  użytkowaniu  wieczystym znajduje się: 39  nieruchomości  o  łącznej  powierzchni  15,5688 ha. Obiekty  budowlane  stanowią odrębny  od  gruntu  przedmiot  własności.


Nieruchomości przekazane w trwały zarząd: 

8 nieruchomości o pow. 10,3534 ha zabudowanych obiektami szkolnymi przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Puławy nie posiadającym  osobowości  prawnej  – szkołom podstawowym i gimnazjum:

Szkoła Podstawowa w Borowej;

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Gołębiu;

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach;

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej;

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie;

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu;

Szkoła Podstawowa w Bronowicach.


 3 nieruchomości o pow. 1,4501 ha zabudowanych obiektami przedszkolnymi przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Puławy nie posiadającym  osobowości  prawnej  – przedszkolom:

Publiczne Przedszkole w Górze Puławskiej;

Gminne Przedszkole w Gołębiu;

Gminne Przedszkole w Gołębiu Oddział w Wólce Gołębskiej.


1 zabudowana nieruchomość o pow. 0,1325 ha przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Puławy nie posiadającej osobowości prawnej – Grupie Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej.


 Nieruchomości użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną:

8 nieruchomości o łącznej pow. 1,3232 ha zabudowane remizami i garażami OSP:

remiza OSP w Bronowicach;

remiza OSP w Gołębiu;

remiza OSP w Kowali;

remiza OSP w Leokadiowie;

remiza OSP w Łęce;

remiza OSP w Opatkowicach;

remiza i garaż OSP w Skokach.


Nieruchomości zabudowane różnymi obiektami o łącznej pow. 6,0139 ha, w tym:

  1. 1 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,2000 ha w Bronowicach;
  2. 1 nieruchomość o pow. 0,2877 ha położona w Puławach zabudowana budynkiem przeznaczonym na siedzibę Urzędu Gminy – budynek stanowi własność Gminy Puławy, grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Puławy;
  3. 1 nieruchomość o pow. 0,17 ha zabudowana budynkami Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu;
  4. 5 nieruchomości  o łącznej pow. 0,4248 ha zabudowane obiektami: sklep w Gołębiu, maszt OC w Jaroszynie, świetlice wiejskie w Tomaszowie i Piskorowie, budynek byłej GRN w Górze Puławskiej;
  5. 24 nieruchomości o łącznej pow. 1,3125 ha zajętych pod stacje wodociągoweurządzenia kanalizacji w Górze Puławskiej, Gołębiu i Borowinie;
  6. 2 nieruchomości o pow. 0,3319 ha zajęte pod świetlicę – kaplicę rzymsko-katolickąPolesiu Dużym i kapliczkę przydrożną w Górze Puławskiej;
  7. 1 nieruchomość o pow. 1,95 ha – gminne wysypisko śmieci w Gołębiu;
  8. 3 nieruchomości o łącznej  powierzchni  2,2531 ha  zabudowane obiektami: byłej szkoły w Pachnowoli, oddziału byłego przedszkola w Borowej oraz byłego garażu OSP w Smogorzowie.

 Nieruchomości rolne

33 nieruchomości o łącznej pow. 125,8623 ha użytków rolnych.


 Nieruchomości leśne

16 nieruchomości o łącznej pow. 3,93 ha.


 Tereny budowlane, usługowe i zieleni

142 nieruchomości o łącznej pow. 22,1283 ha.


 Nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej pow. 225,7070 ha. 


 

Rejestr nieruchomości gminnych

Lp.

Miejscowość

Pow. Ogółem

Pow. dróg

1.

Anielin

1,9727

1,9727

2.

Borowa

5,6425

4,0625

3.

Bronowice

15,9836

7,8735

4.

Gołąb

72,7136

57,9079

5.

Góra Puławska

31,1807

13,4774

6.

Dobrosławów

2,6280

2,6280

7.

Jaroszyn

2,9750

2,9450

8.

Kol. Góra Puławska

1,9585

1,9585

9.

Janów – Sosnów

10,7380

5,8052

10.

Klikawa

128,7245

6,7743

11.

Kochanów

6,6694

5,9794

12.

Kowala

8,9670

6,5960

13.

Kol. Kajetanów

3,3113

3,3113

14.

Kajetanów

7,0297

5,1232

15.

Leokadiów

6,6726

5,5526

16.

Łęka

5,6486

3,9356

17.

Niebrzegów

9,2321

9,2321

18.

Nieciecz

4,7469

4,3469

19.

Opatkowice

13,7410

11,9110

20.

Pachnowola

4,1962

3,4062

21.

Piskorów

7,8345

5,2045

22.

Polesie Duże

14,5100

13,6800

23.

Sadłowice

0,6127

0,6127

24.

Smogorzów

12,6258

12,4500

25.

Skoki

8,0386

5,9692

26.

Tomaszów

7,8730

7,1400

27.

Wólka Gołębska

15,9968

13,9732

28.

Zarzecze

1,8781

1,8781

29.

Miasto Puławy

0,3921

 

 

Razem:

414,4935

225,7070

Grunty na terenie Miasta Puławy

Lp.

Miasto Puławy

Nr działki

Pow.

1.

Budynek (uż. wiecz.)

941/36

0,2877

2.

Dr wewn. (udz. 50/1000)

941/37

0,1044