Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania: prowadzenie szkoleń sportowych zawodników wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych w sekcji piłki nożnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 190 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2016 r. (wtorek) do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia, które dostępne jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert