Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 – informacja dla mieszkańców od Wójta Gminy Puławy

 

logo is 1

Drodzy mieszkańcy Gminy Puławy! 

Dążąc do zmiany na lepsze warunków życia wszystkich mieszkańców gminy, poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii, Gmina Puławy po raz pierwszy przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu dofinansowania na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015 – 2020” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W związku z tym, jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Geneza tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej związana jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, w ramach której Polska zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tj.:

– redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 %,

– zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20%

– redukcji zużycia energii pierwotnej o 20%.

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Puławy poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie dokładnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Obejmuje ona budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi. Baza inwentaryzacyjna emisji, CO2 została stworzona na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na terenie Gminy Puławy. Ankietyzacja prowadzona była przez ankieterów, działających z upoważnienia władz Gminy. Ponadto, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej wysłano również ankiety przeznaczone dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji działających na terenie Gminy Puławy. Należy podkreślić, że stworzona baza zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy, będzie systematycznie aktualizowana, jak również będzie przedstawiała postępy realizacji celów i działań w zakresie ograniczania niskiej emisji na obszarze całej Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z zasadniczych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020. Powyższy dokument pozwali Gminie Puławy, podmiotom gospodarczym działającym na jej terenie oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja budynków, modernizacja i budowa dróg i ścieżek rowerowych czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Ostatecznie właściwie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podnosi szanse Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska.

 

Podsumowując wśród najważniejszych korzyści płynących z posiadania i wdrożenia Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy można wymienić:

– ułatwiony dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020,

– generowanie oszczędności w budżecie gminy i w budżetach innych podmiotów wdrażających działania ujęte w Planie,

– doskonalenie zarządzania gminą oraz poprawę jej wizerunku,

– poprawę jakości powietrza na terenie gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to możliwość przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału Odnawialnych Źródeł Energii i ograniczenia zużycia energii w gminach, a więc udział gminy w realizacji celów klimatycznych Polski i UE.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015 – 2020 jest Westmor Consulting Urszula Wódkowska; siedziba: ul. 1Maja 1A 87-704 Bądkowo; biuro: ul. Królewiecka 27 87-800 Włocławek; tel. 54/ 411 73 75; fax 54/ 411 31 91; e-mail: westmor@westmor.pl; www.westmor.pl.

 

Z wyrazami szacunku

podpis 1

 

 

 

 

Wójt Gminy Puławy