Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego na obszarze powiatu puławskiego

rpo wl banner
Projekt pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego na obszarze powiatu puławskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem czterech podmiotów: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach i gmin Janowiec, Puławy oraz Wąwolnica.
Celem głównym proponowanego projektu jest  zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku powodzi oraz awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym.
Osiągniecie tego celu w wyniku realizacji proponowanego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego osi priorytetowej VI RPO – „Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego”. Będzie to wynikiem sprawnego funkcjonowania dobrze wyposażonego systemu ratownictwa na poziomie gmin i powiatu puławskiego.
Warto zauważyć, że działania związane z realizacją przedmiotowego projektu znakomicie wpisują się w działania z zakresu rozwoju systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska uwzględnione w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013” – Oś priorytetowa 4. „Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.
Zakres proponowanego projektu obejmuje wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Puławach i trzech jednostek OSP z gminy Janowiec, Puławy i Wąwolnica w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. W szczególności projekt zakłada, że doposażone zostaną:
• Komenda Powiatowa PSP w Puławach – ciężki samochód ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym
   wyposażeniem,
• OSP Janowiec – średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem,
• OSP Gołąb – średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem,
• OSP Wąwolnica – średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem.
 
Efektem ekologicznym wprowadzenia zmian będzie poprawa operacyjnego zabezpieczenia powiatu puławskiego. Samochody będą wykorzystywane do ograniczania zagrożeń i likwidacji skażeń środowiska naturalnego występujących podczas klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, związanych przede wszystkim z transportem oraz wykorzystywaniem w procesach technologicznych materiałów niebezpiecznych, tj.:
• zbieranie i usuwanie rozlanych substancji ropopochodnych z dróg i poboczy powstałych podczas wypadków
  drogowych,
• uszczelnianie zbiorników, rurociągów i cystern,
• pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych z cystern po wypadkach, neutralizacja, sorpcja substancji
  chemicznych,
• usuwanie szkód i zagrożeń ekologicznych,
• likwidacja skutków podtopień i powodzi.
 
Ogólna wartość proponowanego projektu wyniesie 3 966 211,66 zł brutto. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 371 279,90 zł, co, według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

źródło: http://www.straz.pulawy.pl