598b431dd52aecdb7af226f303ba1598 M

Przebudowa drogi gminnej – ul. Podwale w Górze Puławskiej

inwestycje gminne baner 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. PODWALE W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 280,20 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
c) roboty ziemne
d) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
f) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
g) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. po zagęszczeniu 4 cm
h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. po zagęszczeniu 3 cm
i) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm
j) ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30×8 cm
k) oznakowanie pionowe drogi
l) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

Termin realizacji: listopad 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 98 505,04 zł
Wykonawca: „WOD-BUD” sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik