Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Gołębiu

inwestycje-gminne-baner

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107486L – UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 650 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 650,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

I. Branża drogowa
a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) wykonanie warstwy odsączającej podbudowy
e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
f) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
g) ułożenie geosiatki
h) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych gr. 4 cm
i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych gr. 4 cm
j) plantowanie skarp
k) umocnienie poboczy
l) oznakowanie pionowe drogi
ł) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych.

II. Branża telekomunikacyjna i hydranty
a) przebudowa studni kablowych
b) przebudowa kanalizacji kablowej
c) przebudowa kabli kanałowych
d) zabezpieczenia sieci telefonicznej
e) przebudowa 3 hydrantów przeciwpożarowych

III. Branża sanitarna
a) roboty w zakresie wykopów
b) wykonanie podłoży pod kanały
c) montaż kanałów z rur typu PVC
d) montaż studzienek ściekowych ulicznych
e) próba szczelności kanałów rurowych

Termin realizacji: wrzesień – październik 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 514 571,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

{gallery}1275{/gallery}