screen

„Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy”

 

Projekt Unia Europejska

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE  Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Całkowita wartość projektu wynosi  454 660,00 zł, zaś wartość dofinansowania 386 461,00 zł.

Przedmiotem projektu jest rozwój e-administracji na terenie Gminy Puławy. Celem głównym jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych dla mieszkańców i interesantów Gminy z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności, którzy stanowią grupę docelową projektu.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest zmniejszenie liczby wizyt interesantów w urzędzie gminy, uruchomienie możliwości załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem internetu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Spowoduje to podniesienie jakości obsługi interesantów i ich zadowolenie, a tym samym poprawi się wizerunek Urzędu Gminy Puławy. Rezultatem projektu będzie też zmniejszenie kosztów zarówno po stronie Urzędu Gminy (wydruki, opłaty pocztowe, połączenia telefoniczne, koszty mniej efektywnego czasu pracy urzędników), jak również po stronie mieszkańców i interesantów gminy (koszty dojazdu do urzędu, wydruków, opłat pocztowych, koszty zwolnień z pracy). Osiągnięcie wymienionych rezultatów wiąże się z koniecznością realizacji zadań polegających m.in. na: zakupie sprzętu oraz systemów informatycznych.

W ramach projektu zostaną udostępnione interesariuszom gminy e-usługi, czyli możliwość załatwiania spraw bez konieczności osobistego kontaktu z urzędem. Wpływające do urzędu sprawy poprzez udostępnione e-usługi zostaną prawidłowo obsłużone w uruchomionym systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Usługi zostaną zainstalowane na zakupionej infrastrukturze technicznej (serwery, zasilacz UPS, zestawy komputerowe i inne) o odpowiednich do nałożonych zadań parametrach technicznych. Gwarantuje to bezpieczeństwo i gwarancję ciągłości pracy tak zbudowanego całego systemu. Obiektywną oceną skuteczności wdrożonego systemu będzie osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu m. in. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP – 200 szt./rok, Liczba pobrań/uruchomień aplikacji – 400 szt./rok, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja – 4szt.