86546213cffd75dcb62db48cc3e44f62 XL

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Treść sprawozdania dostępna jest do pobrania poniżej.

Sprawozdanie