Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie dostępne do pobrania poniżej.

SP52032019KL_sprawozdanie