3f670763861139bf2201e7bc224257d4 XL

Utwardzenie dojazdu do Gminnego Przedszkola w miejscowości Gołąb

 

inwestycje gminne baner 1

UTWARDZENIE DOJAZDU DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

Podstawowe parametry techniczne dojazdu:
Długość odcinka drogi: 104 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,8 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
  2. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową
  3. mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
  4. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa ścieralna)
  5. wykonanie utwardzonego zjazdu z kruszyw łamanych
  6. regulacja studzienek urządzeń podziemnych

Termin realizacji: listopad 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 17 691,73 zł
Wykonawca: „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08 – 445 Osieck