Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

Projekt „Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Cel ogólny –  zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego oraz promocja i rozwój produktów turystycznych gminy Puławy.

Cel szczegółowy – rozbudowa funkcji informacji turystycznej w gminie Puławy, poprzez poprawę i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej.

Cel szczegółowy – promocja oferty turystycznej gminy Puławy.

 

Zakres projektu:

– opracowanie i druk przewodników turystycznych na temat Gminy Puławy
w nakładzie 10000 szt.,

– opracowanie i druk map Gminy Puławy w nakładzie 10000 szt,

– wykonanie 30 tablic informacyjnych o wymiarze 100x200cm,

– wykonanie i montaż 30 konstrukcji wolnostojących pod wykonywane tablice

Tablice zostaną umieszczone w miejscowości: Anielin, Borowa, Borowina, Bronowice, Dobrosławów, Gołąb, Góra Puławska, Janów, Sosnów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kolonia Góra Puławska, Kowala, Leokadiów, Łęka, Matygi, Niebrzegów, Nieciecz, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice, Skoki, Smogorzów, Tomaszów, Wólka Gołębska, Zarzecze.

Czas trwania projektu: Maj 2013 r. – Październik 2013 r.

Całkowita wartość Projektu:
18 884,25 CHF – 63 656,93 PLN

Dofinansowanie ze strony szwajcarskiej:
16 051,62 CHF – 54 108,39 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:
2 832,63 CHF – 9 548,54 PLN (15 % kosztów kwalifikowanych)

 

Korzyści związane z projektem:

Problemem, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji Projektu jest niewykorzystywanie potencjału turystycznego gminy Puławy, z uwagi na brak systemu informacji o ofercie turystycznej gminy.

Działania przewidziane w Projekcie obejmują: wydanie przewodnika turystycznego wraz
z mapą turystyczną gminy Puławy, opisującego produkty i usługi turystyczne, w tym m.in. szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe, nordic walking), ścieżki dydaktyczne, miejsca atrakcyjne ze względu na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, bazę gastronomiczną i noclegową etc. oraz umieszczenie 30 tablic informacyjnych, zawierających mapę turystyczną i ww. informacje. Zostaną one umiejscowione wzdłuż szlaków turystycznych, w centralnych punktach miejscowości lub w innych miejscach, w których odnotowuje się duży ruch turystyczny (atrakcje turystyczne). Dzięki realizacji Projektu turyści uzyskają dogodny i kompletny zbiór informacji o ofercie turystycznej gminy, co w efekcie wpłynie pozytywnie na wykorzystanie potencjału turystycznego, zwiększenie ruchu turystycznego oraz rozwój produktów turystycznych gminy Puławy.

Ważnewitryny internetowe:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

 

swiss banner

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Program „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”