556202461533c16857a46ed5bfb7c21c XL

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pachnowola

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLA

Podstawowe parametry techniczne drogi:
Długość odcinka drogi: 510 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
b) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm,
c) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm,
d) skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową,
e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,
f) uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 98 266,55 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego: 30 000 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy