fb5c27012bf7bd2b528a5fe03304bd91 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Długa w miejscowości Góra Puławska

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1170 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 1170 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 – 6,3 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) roboty remontowe – frezowanie nawierzchni asfaltowej,
c) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe,
d) krawężniki betonowe,
e) regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
f) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,
g) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm,
i) ustawienie barier energochłonnych.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 245 652,77 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy