05a977f75c8bd421cf67e35678973f79 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107502L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE
NA ODCINKU 450 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 450 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) oczyszczenie mechaniczne istniejącej stabilizacji betonowej
b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. 3cm)
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
e) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 87 102,82 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy