Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZIAŁKA NR EWID. 337/2) W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 255m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 255,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej)

ZAKRES ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni
c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją
d) przygotowanie terenu – wykoszenie starej roślinności wraz z utylizacją
e) roboty ziemne
f) przepust drogowy rurowy
g) profilowanie i zagęszczanie podłoża
h) podbudowa z kruszywa łamanego nad przepustem
i) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym
j) skropienie nawierzchni emulsją
k) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
l) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
ł) ścinanie poboczy mechanicznie
m) pobocza z kruszywa łamanego
n) oznakowanie poziome jezdni
o) oznakowanie pionowe drogi

Planowany termin realizacji: wrzesień 2014 r.

Wartość robót budowlanych: 66 202,57 zł

Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów

{gallery}804{/gallery}