d4ae67bb81032f6add66be1c1df07be9 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107494L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 570 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 570 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
b) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni
c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa wyrównawcza)
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
f) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy ziemnych

Termin realizacji: wrzesień 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 128 728,97 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy