26365fc69a0812abe9a6acc59df2e9ae M

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Łęka

inwestycje gminne baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKI NR EWID. 370/3 i 382 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA

 

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 442,30 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 – 4,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  2. roboty ziemne
  3. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
  4. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
  5. wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
  6. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
  7. wykonanie poboczy ziemnych
  8. oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 94 008,78
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „LUBARTÓW” S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów