Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Polesie

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZEGMINNEJ NR 107514L W MIEJSCOWOŚCI POLESIE NA ODCINKU 486 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 486 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
b) wzmocnienie podbudowy na przepuście
c) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni
d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)
f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy ziemnych
h) ustawienie znaków pionowych

Termin realizacji: sierpień 2014 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 132 279,52 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

{gallery}789{/gallery}