2bd64d7b967017e313e305532023f668 M

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Skoki

inwestycje gminne baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKA NR EWID. 462 W MIEJSCOWOŚCI SKOKI

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 412 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  2. roboty ziemne
  3. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
  4. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
  5. wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
  6. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
  7. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
  8. oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: sierpień 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 89 499,17 zł
Wykonawca: „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów