c79015a227b446e15f181d145a9ed4a7 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Borowa i Skoki

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ
NR 107473L W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWA I SKOKI

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 752 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4 – 5 m
Dodatkowo 5 zjazdów z drogi gminnej o łącznej długości 140 m i szerokości 3 – 4 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach
c) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 3 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm
g) wykonanie utwardzonego pobocza z kruszyw łamanych
h) profilowanie oraz uzupełnienie ziemią poboczy ziemnych
i) regulacja zasuw wodociągowych

Termin realizacji: sierpień 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 201 058,73 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń