63955aa9869cf7707ada1662dbfb31e2 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Leśna w miejscowości Klikawa

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ (UL. LEŚNA) W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA
NA ODCINKU 285 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 285 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 6,3 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu i kostki
b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. 3cm)
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
e) oznakowanie pionowe drogi
f) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Termin realizacji: lipiec 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 84 213,16 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy