ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a XL 1

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Puławy w miejscowościach Borowina oraz Gołąb (ul. Zamojska)

 

inwestycje gminne baner 2

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWINA (DZIAŁKA NR EWID. 6884) ORAZ GOŁĄB (UL. ZAMOJSKA)

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (działka nr ewid. 6884) w miejscowości Borowina (gmina Puławy) na odcinku długości 315 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 315 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonowej,
c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
d) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o średniej grubości 4 cm,
e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,
f) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 107482L – ul. Zamojskiej w miejscowości Gołąb (gmina Puławy) na odcinku długości 740 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 740 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej,
c) wykonanie koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni,
d) wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni,
e) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,
f) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
g) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o średniej grubości 3 cm,
h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 4 cm,
i) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2013 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 234 114,69 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy