Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Janowie i Kajetanowie

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY, W MIEJSCOWOŚCIACH JANÓW I KAJETANÓW

I. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (dz. ew. 23/4 i 23/7) w miejscowości Janów na odcinku długości 350m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 350,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty w zakresie przepustu
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
d) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych
h) oznakowanie pionowe drogi
i) bariera ochronna stalowa

II. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 107506L w miejscowości Kajetanów na odcinku długości 85m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 85,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty ziemne
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
d) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych

Termin realizacji: sierpień 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 108 978,05 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin

{gallery}1273{/gallery}