d632334130a2b9d194362b7d857b88bf XL

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – ul. Ogrodowa i Podwierzbie w miejscowości Gołąb

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107482L (UL. OGRODOWA I PODWIERZBIE)
W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB (GMINA PUŁAWY)

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 1200 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej
  2. profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa
  3. podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. 20 cm
  4. podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 15 cm
  5. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
  6. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 3 cm (warstwa wyrównawcza)
  7. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
  8. uzupełnienie pobocza ziemnego drogi
  9. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

Termin realizacji: wrzesień – październik 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 459 662,41 zł
Wykonawca: „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck