d383d2a7f18b38f50f531c6f6759cc5a XL

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowościach Bronowice i Kowala

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (działka nr. ewid. 634) w miejscowości Bronowice o długości 270 m i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (działka nr. ewid. 639) w miejscowości Bronowice o długości 250 m i szerokości 3,0 – 3,9 m
3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (działka nr. ewid. 628) w miejscowości Bronowice o długości 350 m i szerokości 4,0m
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 107494L w miejscowościach Bronowice i Kowala o długości 780 m i szerokości 4,5m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
  2. profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji z kruszywa wykonywane mechanicznie
  3. koryta wykonywane mechanicznie
  4. podbudowy z kruszyw łamanych – uzupełnieni ubytków
  5. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
  6. nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 3cm (warstwa wyrównawcza)
  7. warstwa ścieralna wykonana z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm
  8. oznakowanie pionowe dróg
  9. uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z wyprofilowaniem poboczy ziemnych

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 345 644,66 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26 – 700 Zwoleń