Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W spisie rolnym padną pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie […]