pelet

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej, np. OPEC)

Dzisiaj (20 września 2022 r.) weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem. Rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek jeszcze nie zostało wydane.

Zatem możliwość złożenia wniosku o dodatek powstanie dopiero na drugi dzień po ogłoszeniu rozporządzenia. Nastąpi to lada dzień.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1)      3 000zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy albo

2)      1000zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym albo

3)      500zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

4)      2000zł – kocioł olejowy.

Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: gospodarstwa ogrzewane gazem z gazociągu są objęte systemem wsparcia w ramach rozliczeń z dostawcą gazu, zaś gospodarstwa domowe pobierające ciepło od przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców ciepła, np. OPEC) są objęte wsparciem w ramach rozliczeń z tym przedsiębiorcą. Takie gospodarstwa nie składają żadnych wniosków do Wójta.

W Gminie Puławy realizacją zadania zajmuje się GOPS. Wnioski będzie można złożyć do 30 listopada 2022r. Wnioski będzie można składać w wersji papierowej w siedzibie GOPS (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.

Skorzystanie z dodatku wymaga wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.

 

adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

 

Wzór wniosku