Gmina Puławy – tutaj wszystko się zaczęło… Nasza niemal pięcioletnia batalia w tzw. sprawie „starego mostu” na Wiśle zakończona sukcesem!

Dzień 18 listopada 2008 oraz 26 maja 2015 r. to daty, które wyznaczają granice wielkiej batalii o „stary most” na Wiśle. To była także moja batalia. Być może najtrudniejsza w całej mojej działalności publicznej. 18 listopada 2008 r. 58% tego obiektu wraz z ponad ośmiokilometrowym odcinkiem dawnej drogi krajowej nr 12 zostało przekazane Gminie Puławy. W deszczowe popołudnie 26 maja 2015 r., o godz. 15.00, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla Gminy Puławy – utrzymując zmianę prawa, która daje Gminie Puławy doskonałą możliwość przeniesienia „starego mostu” oraz dawnej „12-ki” na samorząd województwa.

Stawką w tej walce były dziesiątki milionów złotych, które – w najbliższych latach – pochłonęłoby utrzymanie i remont tego obiektu. Koszt ten ponieśliby mieszkańcy Gminy Puławy. Była to sytuacja dramatyczna.

Mam ogromną satysfakcję, że cała ta batalia rozpoczęła się 12 grudnia 2011 r. w Gminie Puławy. Tego dnia zorganizowałem konferencję z udziałem wielu przedstawicieli zainteresowanych gmin oraz miast. Wówczas to, stąd właśnie, popłynął mocny sygnał do parlamentu i rządu, że tak dalej być nie może. Potem nastąpiła lawina pism, telefonów, spotkań, rozmów, wystąpień w przeróżnych gremiach, w tym w Pałacu Prezydenckim oraz w Sejmie, a także w gremiach wojewódzkich. W rezultacie, z inicjatywy posła Jarosława Żaczka powstał projekt zmiany wadliwego prawa. Projekt ten odwoływał się wprost do sytuacji Gminy Puławy. Zostały złożone także inne projekty, które znalazły swój finał w ustawie z 13 września 2013 r., zmieniającej wadliwe rozwiązania ustawy o drogach publicznych. Niestety Prezydent RP zaskarżył tę nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji wejście w życie korzystnych dla Naszej Gminy przepisów zawisło na kilkanaście miesięcy pod znakiem zapytania. Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2015 r.  spowodowało podpisanie ustawy przez Prezydenta. Stało się to 12 czerwca 2015 r.

Pragnę Państwa zapewnić, że w tym czasie wykorzystałem wszystkie dostępne możliwości szlachetnego lobbingu w interesie Naszej Gminy. Byłem inicjatorem wielu ze wskazanych powyżej wydarzeń, w każdym uczestniczyłem z maksymalnym zaangażowaniem, korzystając z profesjonalnych analiz i sugestii moich współpracowników z Urzędu Gminy. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że przykład „starego mostu” i Gminy Puławy stał się sztandarem w tej walce.  Zwieńczeniem tych wysiłków były dwa pisma, które (niemal w przeddzień rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym) skierowałem do posła Andrzeja Dery, który w imieniu Sejmu RP bronił korzystnych dla nas przepisów oraz do Trybunału Konstytucyjnego.

Moja aktywność została odnotowana w trakcie wielogodzinnej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, uczestnicy postępowania przywoływali bowiem kilkakrotnie moje wystąpienia, jako poparcie korzystnej dla Naszej Gminy argumentacji.

Żeby nie być gołosłownym, zamieszczam poniżej chronologiczne zestawienie poszczególnych działań, które ilustrują moją aktywność w tej sprawie. Zestawienie to zawiera także odesłania do materiałów źródłowych, tj. skanów wybranych pism, kluczowych dla Naszej Gminy fragmentów nagrania rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także linki do stron internetowych. 

 

Zachęcam Państwa do wnikliwej lektury.

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy

podpis

 

 

 

Wykaz działań Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego w sprawie „starego mostu” na Wiśle

 

18.11.2008 r. – przekazanie Gminie Puławy przez GDDKiA dotychczasowego odcinka drogi krajowej nr 12 od km 551+220 do granicy administracyjnej Miasta Puławy w km 560+209 (zob. skan protokołu);

30.11.2011 r. – wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego na XII sesji Rady Powiatu Puławskiego (zob.: http://sppulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Protokol_z_XII_sesji.pdf);

12.12.2011 r. – I. konferencja w Gminie Puławy; wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego (zob. Kurier Gminy Puławy nr 8);

13.12.2011 r. – pytanie w sprawach bieżących Jarosława Żaczka – posła na Sejm RP –  skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zob.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=PYT&nr=17);

15.12.2011 r. – interpelacja pos. J. Żaczka do MTBiGM (interpelacja nr 519; zob.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6F07B8B2);

16.12.2011 r. –  odpowiedź Radosława Stępnia – podsekretarza stanu w MTBiGM na pytanie w sprawach bieżących pos. J. Żaczka;

5.01.2012 r. – odpowiedź MTBiGM na interpelację pos. J. Żaczka;

13.01.2012 r. – pismo Małgorzaty Sadurskiej – posła na Sejm RP – do MTBiGM (zob. skan pisma);

1.02.2012 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego oraz Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla do Genowefy Tokarskiej – posła na Sejm RP, Przewodniczącej Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego;

2.04.2012 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego do Marszałka Województwa Lubelskiego;

20.04.2012 – odpowiedź Jacka Sobczaka – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego;

23.04.2012 r. – II. Konferencja w Urzędzie Gminy Puławy; wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego (zob. Kurier Gminy Puławy nr 10);

22.06.2012 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego oraz Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla do Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego;

19.07.2012 r. – odpowiedź Jacka Sobczaka – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego;

25.10.2012 r. – złożenie w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1031) zob.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1031

6.11.2012 r. – złożenie w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1032) zob.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1032

23.11.2012 r. – złożenie w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1033) zob.:http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=549E4401C84D485BC1257AEE004770C2

3.12.2012 r. – wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lublinie (treść wystąpienia zamieszczona w broszurze informacyjnej pt. Informacja na temat „Starego Mostu” i dawnego odcinka drogi krajowej nr 12 w Gminie Puławy, wydanej przez Urząd Gminy Puławy, a także w Kurierze Gminy Puławy, nr 13);

27.12.2012 r. – III. konferencja w Urzędzie Gminy Puławy (zob. Kurier Gminy Puławy, nr 13);

8.02.2013 r. – złożenie w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1219) – pos. sprawozdawca – J. Żaczek (w uzasadnieniu podano – jako główny motyw – przykład Gminy Puławy);

26.02.2013 r. – wystąpienie  Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury;

21.03.2013 r. –  wystąpienie  Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego na posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego (Zemborzyce Dolne k/Lublina);

7.05.2013 r. – wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1219), zob.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=6DFA058900716FA9C1257B7F004B2A7D;

24.07.2013 r. – wspólne posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu projektów zmian wadliwych rozwiązań ustawy o drogach publicznych (druki sejmowe nr 1031, 1032 oraz 1033), na którym przykład Gminy Puławy i „starego mostu” na Wiśle został podniesiony przez posła sprawozdawcę Marka Łapińskiego jako istotny motyw projektowanych zmian prawa, zob.: http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/INF-170

5.11.2013 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego do Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie wystąpienia ze Związku – w proteście przeciwko inicjatywie Związku w sprawie niepodpisywania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 13 września 2013 r.;

4.02.2014 r. – spotkanie kilkunastoosobowej delegacji wójtów i burmistrzów z całego kraju z Olgierdem Dziekońskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustawy o drogach publicznych; zob.: http://www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/473-drogowe-problemy-miast-i-gmin-w-pa%C5%82acu-prezydenckim.html

4.02.2014 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (zob. skan pisma);

4.02.2014 r. – pismo 14 wójtów, burmistrzów i prezydentów (w tym Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego) do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, sporządzone na konferencji w Łubowie (zob. skan pisma);

28.02.2014 r. – stanowisko Rady Gminy Puławy skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej (zob. skan pisma);

14.03.2014 r. – odpowiedź MIiR (zob. skan pisma);

16.03.2015 r. – Konferencja w Pobiedziskach k/Poznania, na której kilkunastu przedstawicieli gmin i miast (w tym Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński) podpisało apel do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych; zob.: http://www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/971-konferencja-niechciane-drogi.html. Apel ten został włączony do akt sprawy Kp 2/13, jako stanowisko gmin i miast – zob. fragmenty rozprawy przed Trybunałek Konstytucyjnym;

12.05.2015 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego do Trybunału Konstytucyjnego (zob. skan pisma);

12.05.2015 r. – pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego do Andrzeja Dery – posła na Sejm RP – reprezentującego Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (zob. skan pisma oraz fragmenty rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym);

18.05.2015 r. – pismo Biura Trybunału Konstytucyjnego o przekazaniu pisma z 12.05.2015 r. składowi orzekającemu (zob. skan pisma);

26.05.2015 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zob.: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/7838-drogi-publiczne-zasady-przekazywania-drog/

 

 

 

 

{wmv}1111{/wmv}