Wyróżnienie

„Gmina z inicjatywą sprawności”

W związku z wynikami ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin, z którego skorzystała gmina, przyznano naszemu samorządowi Wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”. Jest to wyróżnienie przyznawane gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej skorzystały co najmniej dwukrotnie w. ankiety ewaluacyjnej w latach 2017-2020, a także poprawiły poziom sprawności oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej edycji wyróżniono 53 gminy w Polsce, kolejna edycja trwa, a wyniki już w przyszłym roku.

Skonstruowane narzędzie w znaczący sposób pomaga władzom samorządów lokalnych, a także wyższego szczebla w przeprowadzaniu ogólnokrajowych analiz porównawczych i diagnozowaniu dobrych praktyk służących poprawie sprawności instytucjonalnej. Narzędzie to służy samorządowcom do dokonywania samooceny prowadzonych działań, do gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Jest ono wykorzystywane od kilku lat przez gminy różnych województw w całej Polsce.

Otrzymane wyróżnienia, to również uznanie wysiłków, które podejmują władze samorządowe w podnoszeniu ich sprawności i doskonaleniu sposobów stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przydatne w pełniejszym zrozumieniu czym jest, jak z tego korzystać, gdzie można pobrać narzędzie – jest opracowanie Sprawne w działaniu miasta i gminy w Polsce Wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej, w którym prezentowane są nie tylko wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej gmin w Polsce (edycja 2017-2020), a także przydatne informacje o dostępności narzędzia i jego funkcjonalności. Zachęcamy do skorzystania.

Publikacja Sprawne w działaniu miasta i gminy